Inspection and leak test machine

ยาปราศจากเชื้อเป็นรูปแบบของยาที่เตรียมขึ้นให้มีคุณสมบัติปราศจาคเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอมทุกชนิดและฤทธิ์ในการรักษาโรค ยาปราศจากเชื้อประกอบด้วยยาหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่ว่าต้องการให้ยาชนิดนั้นเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีใด วิธีการให้ยามีทั้งการฉีดเข้าสู่ร่างกาย และยาที่ใช้เฉพาะที่ ยาปราศจากเชื้อที่ฉีดเข้าร่างกายจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าปราศจากเชื้อชนิดอื่นๆ คือนอกจากต้องไม่มีจุลินทรีย์ ไม่มีอนุภาคการปนเปื้อนและมีความคงตัว ที่สำคัญต้องไม่มีสารไพโรเจน (Pyrogen) ปนอยู่ ซึ่งสารไพโรเจนเป็นผลิตผลที่สร้างได้จากเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในยา มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี ทนความร้อนสูง กำจัดออกได้ยากแม้เชื้อจุลินทรีย์ที่ปลดปล่อยไพโรเจนจะถูกทำลายแล้วก็ตาม การฉีดยาที่มีไพโรเจนปนเปื้อนอยู่เข้าสู่ร่างกายจะมีผลทำให้เกิดไข้หนาวสั่น (Chill) ซี่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ยา และถ้ายาปราศจากเชื้อมีอนุภาคที่ไม่ละลายน้ำปนเปื้อนอยู่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เช่น การให้ยาทางหลอดเลือดดำที่มีอนุภาคไม่ละลายน้ำปนเปื้อน จะทำให้อนุภาคต่างๆไหลเวียนไปกับกระแสเลือดและอาจเกิดการอุดตันภายในกระแสเลือดหรือปอด โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยส่วนปลายที่มีขนาดเล็ก การอุดตันที่เกิดขึ้นจะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไม่สามารถไหลเวียนได้ปกติ ทำให้เกิดการบกพร่องในการขนส่งออกซิเจนและสารอาหารชนิดต่างๆที่จะไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดและออกซิเจน
การแบ่งประเภทยาปราศจากเชื้อ ตามประโยชน์ที่ใช้รักษา
  1. ยาสำหรับใช้เฉพาะที่ ตา หู จมูก (Eye-Ear-Nose Preparation)
  2. ยาเตรียมกัมมันตรังสีหรือเภสัชรังสี (Radiopharma-ceutical Preparation)
  3. ยาเตรียมที่มีพิษต่อเซลหรือเคมีบำบัดรักษามะเร็ง (Cytotoxic Preparation)
  4. ยาฉีด (Parenteral Preparation)
  5. น้ำยาปราศจากเชื้อชนิดไม่ฉีดเข้าสู่ร่างกาย เป็นน้ำยาที่ใช้ล้างสารพิษออกจากร่างกาย (Dialysis solution)
  6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (Total Parenteral Nutrition)
  7. ยาปราศจากเชื้อที่เตรียมที่เตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Aseptic Dispensary)
  8. สารที่ใช้เพื่อวินิจฉัยโรค (Diagnostic agents)
  9. ชีวผลิตภัณฑ์ (Biological products)
Gf Lynx
ดังนั้นการส่องผงและการตรวจรั่วของบรรจุภัณฑ์ยาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในกระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อ โดยบริษัท G.F.S.p.A ประเทศอิตาลี เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเครื่องส่องผงและตรวจรั่วแบบอัตโนมัติ (Automatic inspection and leak test machine) ช่วยให้กระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อมีมาตรฐาน เป็นไปตามาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นเครื่องจักรที่ช่วยในงานประกันคุณภาพ และรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา ทำให้ผู้ใช้ยาได้รับความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยอันเป็นมาตรฐานสูงสุดในการผลิตยาปราศจากเชื้อ สำหรับเครื่องส่องผงและตรวจรั่วแบบอัตโนมัติ (Automatic inspection and leak test machine) ของบริษัท G.F. S.p.A นั้น เป็นเครื่องจักรที่สามารถใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิดได้แก่ Ampoules, Vials, Cartridges, Plastic bottles, Glass bottles, Plastic bags, Soft bags เป็นต้น

หากท่านมีความสนใจต้องการได้รับข่าวสารหรือรายละเอียดอื่นๆของเครื่องจักรในกระบวนผลิตยา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่
Line official: @EntechSI