ไพโรมิเตอร์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม

ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าอะลูมิเนียมเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในหลายอุตสาหกรรม สังเกตได้จากของที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลายสิ่ง ล้วนผลิตมาจากอะลูมิเนียม เช่น สายไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือภาชนะต่าง ๆ เนื่องด้วยอะลูมิเนียมเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา มีความแข็งแรงทนทาน มีความยืดหยุ่น อีกทั้งเป็นแร่ที่มีมากชนิดหนึ่งในโลก ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้อะลูมิเนียมเป็นวัสดุแรกๆ ที่ถูกเลือกใช้ในอุตสาหกรรมๆ ในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ จากอะลูมิเนียมประกอบด้วยหลายขั้นตอนด้วยกัน เช่น การหลอม การหล่อ การรีดร้อน การอบชุบด้วยความร้อน การตรวจสอบคุณภาพ การตกแต่ง และสุดท้ายการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการควบคุมอุณภูมิในแต่ละกระบวนการถือเป็นเรื่องสำคัญ

การควบคุมอุณหภูมิสำคัญต่อชิ้นส่วนอะลูมิเนียม

การควบคุมอุณหภูมิมีความสำคัญต่อทุกขั้นตอนในการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม เนื่องจากอุณหภูมิส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพการผลิต และความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ เข้ามาควบคุมอุณหภูมิ สามารถช่วยใช้ผู้ผลิตอะลูมิเนียมสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ และมีความปลอดภัย
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์

โครงสร้างจุลภาค อุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่างการผลิต ส่งผลต่อการกระจายองค์ประกอบ ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกล เช่น ความแข็ง แรงดึง และความเหนียว
รอยร้าวและรอยแตก อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป อาจทำให้เกิดรอยร้าว หรือรอยแยกในชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่งผลต่อความแข็งแรงและความทนทาน

 • ประสิทธิภาพการผลิต

การไหลของอะลูมิเนียมหลอมเหลว อุณหภูมิที่เหมาะสมช่วยให้อะลูมิเนียมหลอมเหลวไหลได้อย่างราบรื่นและเติมแม่พิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด
ระยะเวลาการผลิต การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
การใช้พลังงาน การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนการผลิต       

 • ความปลอดภัย

อุณหภูมิสูงระหว่างกระบวนการผลิต อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมอุณหภูมิช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

แปลโบรชัวร์ Hikmicro 03
แปลโบรชัวร์ Hikmicro 01
ในปัจจุบันมีหลายอุตสาหกรรมที่ได้นำกล้องถ่ายภาพความร้อนและไพโรมิเตอร์ เข้ามาช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการผลิต ซึ่งอาศัยหลักการแผ่รังสีความร้อนที่แผ่ออกมาจากชิ้นส่วนวัตถุ แล้วแสดงออกมาในรูปแบบภาพถ่ายแถบสี หรือกราฟอุณหภูมิ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ สามารถแสดงกราฟ ภาพถ่ายรังสีอินฟราเรดบนชิ้นส่วนวัตถุ ช่วยให้สามารถเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนวัตถุโดยตรง ทำให้มีการนำกล้องถ่ายภาพความร้อนหรือไพโรมิเตอร์เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย แต่กล้องถ่ายภาพความร้อนหรือไพโรมิเตอร์บางรุ่นยังมีข้อจำกัดในการใช้งานกับชิ้นส่วนวัตถุบางประเภท เช่น ชิ้นส่วนที่มีพื้นผิวมันวาว หรือมีดัชนีการสะท้อนแสงสูง ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการตรวจวัด จึงต้องมีการปรับค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity: ε) ในกล้องหรือไพโรมิเตอร์ให้เหมาะสมกับวัตถุที่ทำการตรวจวัด เพราะคุณสมบัติของวัตถุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน
แปลโบรชัวร์ Hikmicro 04
สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity: ε) สำคัญต่อการตรวจวัดอุณหภูมิ
สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity: ε) หมายถึงประสิทธิภาพการแผ่พลังงานของวัตถุนั้นๆ ออกมาในรูปแบบของรังสีความร้อน ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อความถูกต้องในการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยทั่วไปแล้วสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity: ε) ของวัตถุมีค่าอยุ่ระหว่าง 0-1 โดยวัตถุที่มีค่า ε=0 ถือเป็นวัตถุที่สะท้อนรังสีแบบสมบูรณ์ ส่วนวัตถุดำ (Backbody) ถือเป็นวัตถุในอุดมคติที่ไม่มีการสะท้อนของรังสีเลย มีค่า ε=1 ส่วนวัตถุอื่นๆ สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุ ลักษณะของพื้นผิวและอุณหภูมิ ทำให้กล้องถ่ายภาพความร้อนหรือไพโรมิเตอร์ที่อาศัยหลักการแผ่รังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดควรสามารถกำหนดค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีให้เหมาะกับชิ้นส่วนวัตถุที่ต้องการตรวจวัดได้ เพื่อให้ค่าอุณหภูมิที่ตรวจวัดมีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
ด้วยคุณลักษณะของอะลูมิเนียมที่มีการขึ้นรูป หรือผ่านการรีดร้อน และรีดเย็นแล้ว มักมีผิวมันวาว มีดัชนีการสะท้อนแสงสูง ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีของชิ้นส่วนอะลูมิเนียมไม่เท่ากับ 1 แต่จะขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิว และอุณหภูมิของอะลูมิเนียมนั้น ดังนั้นหากต้องการตรวจวัดอุณหภูมิของอะลูมิเนียมด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนหรือไพโรมิเตอร์ด้วยหลักการแผ่รังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดต้องสามารถปรับค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสี (Emissivity: ε) ได้ ส่วนกระบวนการอื่นที่อะลูมิเนียมไม่ได้มีดัชนีการสะท้อนแสงสูง เช่น การหลอม หรือการหล่อ สามารถใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนหรือไพโรมิเตอร์รุ่นอื่นที่มีความสามารถทนต่ออุณหภูมิ แต่ไม่จำเป็นต้องสามารถปรับค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสี เป็นต้น
แปลโบรชัวร์ Hikmicro 05
ไพโรมิเตอร์ Optris สำหรับประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิอะลูมิเนียม
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ปัจจุบัน Optris ได้ปรับปรุงโซลูชั่นใหม่ เป็นไพโรมิเตอร์ (pyrometer) ที่มีความสามารถเพียงพอต่อการตรวจวัดอุณหภูมิของวัตถุที่มีพื้นผิวมันวาว มีดัชนีการสะท้อนแสงสูง ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีสำหรับการควบคุมอุณหภูมิในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ให้ค่าการตรวจวัดที่แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่หมาะสม เลนส์มีความสกปรก หรือวัตถุมีการเคลื่อนไหวหรือมีขนาดเล็กได้
แปลโบรชัวร์ Hikmicro 02
ไพโรมิเตอร์ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิของ Optris รุ่น CTratio และ CSvision สามารถประยุกต์ใช้ได้ในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม การตรวจวัดด้วยช่วงความยาวคลื่นสั้นที่มีความเหมาะสมต่อการตรวจวัด และสามารถปรับค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity: ε) ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้โดยตรงด้วยการเชื่อมต่อ USB เข้ากับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชั่น IRmobile ได้
CTratioCSvision
แปลโบรชัวร์ Hikmicro Ctratioแปลโบรชัวร์ Hikmicro Csvision
 • เป็นรุ่นพิเศษสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิสูง 250 – 3000 °C
 • สามารถใช้ในกระบวนการที่วัตถุเคลื่อนที่รวดเร็วได้ ด้วยมีเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 1 ms – 10 s
 • ทนทานต่อสภาวะที่มีฝุ่นหรือไอน้ำ หรือพื้นที่หน้างานี่สกปรกได้
 • สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงสุด 315 °C โดยไม่ต้องระบายความร้อน
 • ตรวจวัดด้วยช่วงความยาวคลื่น 1.45 – 1.75 μm
 • Emissivity: ε สามารถปรับได้ผ่านโปรแกรมหรืออนาล็อกเอาต์พุต
 • Slope: สามารถปรับได้ผ่านโปรแกรมหรืออนาล็อกเอาต์พุต 0.800 – 1.200
 • สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 250 – 1400 °C
 • มีฟิลเตอร์ปรับลดความสว่างได้ ทำให้ง่ายในการปรับโฟกัส
 • ตรวจวัดด้วยช่วงความยาวคลื่น 1.35 – 1.75 μm
 • สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0-60 °C โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
 • Response time: 1 ms – 10 s
 • Emissivity: ε สามารถปรับได้ผ่านโปรแกรมหรืออนาล็อกเอาต์พุต
 • Slope: สามารถปรับได้ผ่านโปรแกรมหรืออนาล็อกเอาต์พุต700 – 1.300

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ : คุณวศิกา โทร. 094-462-6616 และ 092-249-8787 Line ID: @entechsi

Social Share