การติดตามคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล

         ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้พักอาศัยในอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นใหม่ เสียง อุณหภูมิ ความสว่าง และคุณภาพอากาศ เป็นเกณฑ์สำคัญที่ผู้คนจะพิจารณาเพื่อประเมินความสะดวกสบายของสภาพแวดล้อมภายในอาคารและเลือกสถานที่ทำงาน หรือพักผ่อน เนื่องจากในชีวิตประจำวันทั่วไปส่วนใหญ่มักใช้เวลาเกือบทั้งวันอยู่ในอาคาร คุณภาพอากาศในอาคารจึงมีความสำคัญทั้งต่อผู้ทำงาน และผู้อยู่อาศัย โดยปกติแล้วคุณภาพอากาศมักจะเป็นผลมาจากระบบปรับอากาศ หรือระบบกรองอากาศ ปัญหาด้านคุณภาพอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อผู้ที่ทำงานและอาศัยอยู่ภายในอาคาร ที่พบคือ กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร (sick building syndrome; SBS) เช่น อาการทางตา จมูก ลำคอ
ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่อาศัยและทำงานอยู่ รวมถึงผู้ป่วย คุณภาพอากาศในอาคาร (indoor air quality; IAQ) หรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมรอบนอก จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสามารถนำไปสู่การติดเชื้อและเป็นอันตรายต่อผู้คนที่อาศัย ทำงาน หรือแม้กับผู้ที่มาใช้บริการได้

Ecomesure การติดตามคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล 01

       ปัญหาคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลมีสาเหตุหลักมาจาก 2 แหล่ง คือ มลพิษในอากาศภายนอกและงานก่อสร้างภายในโรงพยาบาล มลพิษในอากาศเมืองที่เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลต่อระบบปรับอากาศและระบบกรองอากาศของโรงพยาบาล ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เกิดการเสื่อมสภาพ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค การติดตามข้อมูลการวัดคุณภาพอากาศจากหลายจุด จะช่วยให้เข้าใจปัญหา ระบุแหล่งที่มา และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำข้อมูลคุณภาพอากาศมาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ เป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการ ดึงดูดผู้ใช้บริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงพยาบาล

       เมื่อปี พ.ศ 2565 กรมอนามัยได้มีการประกาศค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในอาคารสาธารณะ ในที่นี้ “ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร” หมายถึง ค่าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนสภาพอากาศภายในอาคาร ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสบายเชิงความร้อน และมลภาวะอากาศภายในอาคาร ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสบายและสุขภาพอนามัยของผู้ที่ใช้อาคาร อาคารสาธารณะดังกล่าว หมายรวมถึง อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา
การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม ที่มีการใช้ระบบปรับอากาศ

 • ภาวะสบายเชิงความร้อน
พารามิเตอร์ ค่าที่ยอมรับได้ * หน่วย
อุณหภูมิ (Temperature) 25-26 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)50-65 เปอร์เซนต์ (%)
การเคลื่อนที่ของอากาศ (Air movement) น้อยกว่า 0.30 เมตรต่อวินาที (m/s)
 • สารปนเปื้อนในอากาศ
พารามิเตอร์ ค่าที่ยอมรับได้ *หน่วย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ไม่เกิน 1000 หนึ่งในล้านส่วน (ppm)
อนุภาคที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกิน 25
(ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³)
อนุภาคที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ไม่เกิน 50
(ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³)
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (TVOC) ไม่เกิน 1000 หนึ่งในพันล้านส่วน (ppb)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไม่เกิน 9 หนึ่งในล้านส่วน (ppm)
ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO) ไม่เกิน 0.08 หนึ่งในล้านส่วน (ppm)
ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m³)
ก๊าซโอโซน (O₃)ไม่เกิน 0.05 หนึ่งในล้านส่วน (ppm)
เชื้อแบคทีเรียรวม ไม่เกิน 500 จำนวนโคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร (CFU/m³)
เชื้อรารวม ไม่เกิน 500 จำนวนโคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร (CFU/m³)

* ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง หรือเฉลี่ยค่าที่ตรวจวัดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง ทั้งหมดสี่ช่วงเวลา ตลอดระยะเวลาที่มีผู้ใช้งานอยู่ภายในอาคาร ยกเว้น PM2.5 และ PM10 ใช้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (แหล่งที่มา: กรมอนามัย, 2565)

ทั้งนี้อาคารสาธารณะประเภทอื่นสามารถนำค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในอาคารไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้อาคาร

ข้อดีของการติดตามคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล

 • ครอบคลุมพื้นที่การตรวจวัด รวมถึงเหมาะสมต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบกรองและระบายอากาศ
 • ข้อมูลคุณภาพอากาศทั้งหมด (ทั้งภายในและภายนอก) สามารถรวมไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
 • ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ หากเกินเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำเนินการจัดการได้อย่างทันท่วงที

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของ Ecomesure ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ การติดตั้งและเชื่อมต่อสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Ecomsmart และ Ecomzen) เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถติดตามและจัดการปัญหาคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 • ECOMSMART และ ECOMSMART2: เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย สามารถตรวจวัดพารามิเตอร์ได้สูงสุดถึง 10 พารามิเตอร์
Ecomesure การติดตามคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล 02

พารามิเตอร์ : ฝุ่น (PMPM2.5 PM4 PM10 TSP) ก๊าซ (NO2, O3, CO, NO, SO2, H2S, NH3, HCHO, Cl2, HCl, CH4, CO2, VOCs)
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม : อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และระดับเสียง

 • สามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์วัด Bluetooth อื่น เช่น เครื่องวัดระดับเสียง, มาตรวัดความเร็วลม, ไพรานอมิเตอร์ เพื่อให้สามารถตรวจวัดสภาพแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคาร และกลางแจ้ง มีรุ่นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานและติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีการเข้าถึงของไฟฟ้า
 • มีแอปพลิเคชันมือถือที่เข้ากันได้กับทั้ง Android และ iOS และไม่เพียงแต่แสดงข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยในการติดตั้ง กำหนดค่า และแก้ไขปัญหา
 • สามารถส่ง cartridge เก่ากลับ เพื่อซ่อมแซมและสอบเทียบใหม่ในห้องปฏิบัติงาน
 • ECOMZEN และ ECOMZEN 2: เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ติดตั้งง่าย สามารถตรวจวัดได้สูงถึง 11 พารามิเตอร์
Ecomesure การติดตามคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล 03

พารามิเตอร์ : ฝุ่น (PMPM2.5 PM4 PM10ก๊าซ (NO2, O3, CO, NO, SO2, H2S, NH3, HCHO, Cl2, HCl, CH4, CO2, VOCs)
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม : ระดับความสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และระดับเสียง

 • ออกมาเป็นพิเศษเพื่อการติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยน้ำหนักเบา
 • มีไมโครโปรเซสเซอร์แบบดูอัลคอร์และแบตเตอรี่สำรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึงสองเท่า และสามารถตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
 • สามารถปรับแต่งระบบอัจฉริยะได้ตามความต้องการ เช่น การเพิ่มเซนเซอร์ที่ต้องการ
 • ตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างรวดเร็ว มีไฟ LED ที่เปลี่ยนสีทันที ทำให้ทราบสถานะคุณภาพอากาศได้อย่างชัดเจน

นอกจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลแล้ว เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของ Ecomesure ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแอปพลิเคชั่นอื่นที่เหมาะสมต่อการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เช่น อาคารอัจฉริยะ, สำนักงาน, ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก, โรงเรียน, ห้องสมุด, มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล, สถานีรถไฟ, สนามบิน, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, สถานที่แสดงศิลปะ ห้องประชุม ร้านอาหาร เป็นต้น

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณปทิตตา โทร. 088-924-9644 หรือ 092-258-1144 หรือ Line ID : @entechsi

Social Share